امکانات پزشکی و مراقبت کامل برای اسب ها همیشه در دسترس است