زمینی به مساحت ۱۶ هکتار و دارای مانژهای تمرین و امکانات رفاهی